Provozní řád studia JJGym

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tento provozní řád fitness studia JJGym (dále jen "provozní řád") byl vydán společností WalKo s.r.o., IČO 06763324, se sídlem Jurije Gagarina 2047, 288 02, Nymburk.

1.2. WalKo s.r.o. je provozovatelem fitness studia JJGym na adrese Kpt. Jaroše 1644, Lysá nad Labem (dále jen fitness).

1.3. Tento provozní řád upravuje práva a povinnosti všech osob, které využívají služby fitness (dále jen "zákazníci" a jednotlivě "zákazník").

1.4. Každý zákazník je povinen se s tímto provozním řádem seznámit a jeho ustanovení po dobu své návštěvy ve fitness bezvýhradně dodržovat. Využíváním služeb fitness dává návštěvník najevo, že se s tímto provozním řádem podrobně seznámil, jeho ustanovení pochopil a zavazuje se jej zcela dodržovat.


2. Otevírací doba a nabízené služby

2.1. Otevírací doba fitness je 24h nostop.

2.2. Otevírací doba se může v konkrétních dnech (například ve státních či ostatních svátcích lišit). O případných změnách v otevírací době se zákazník může informovat na webu jjgym.cz

2.3. Návštěvník je povinen při využívaní služeb fitness mezi 22h - 6h dodržovat režim klidu tudíž nepouštět hlasitou hudbu a nedělat nadměrný hluk například odhazováním činek.

2.4. Fitness nabízí především služby posilovny a dále prodej výživových doplňků. Ve fitness jsou pořádány cvičební lekce a další služby pod vedením školených instruktorů. Konkrétní rozsah služeb fitness může společnost kdykoliv upravit.


3. Podmínky vstupu do fitness, ceník a platební podmínky

3.1. Využívání služeb fitness je společností zpoplatněno a to formou měsíčního či 3měsíčního členství. Po zaplacení členství bude zákazníkovi vygenerován osobní kód pro vstup do fitness platný po určenou dobu. Tento kód nesmí klient sdílet s další osobou. Ceník členství a zboží je zákazníkům dostupný na webu jjgym.cz 

3.2. V případě zprostředkovávání trenérských služeb klientům je " trenér " povinen si hradit členství vyhrazené pro trenéry.

3.3. Zboží je možné hradit pouze v hotovosti.

3.4. Členství do JJGym je možné hradit pouze bankovním převodem.

3.5. Samostatně mohou služby fitness využívat osoby, které zaplatí cenu příslušného členství a dosáhly věku alespoň 18 let, s předchozím souhlasem provozovatele.

3.6. Osoby mladší 18 let mohou využívat služby fitness pouze v případě, zaplatí-li cenu příslušného členství a emailem ( na jjgymfitness@seznam.cz) nebo v tištěné podobě doručí podepsanou doložku o převzetí odpovědnosti svým zákonným zástupcem. (doložku lze stáhnout na webu jjgym.cz )

3.7. Pro děti není využívání služeb fitness obecně vhodné. Provozovatel tímto upozorňuje zákonné zástupce nezletilých dětí, že využívání služeb fitness dětmi je pro ně nebezpečné z důvodů rizik nesprávného použití náčiní a nástrojů včetně zdravotních rizik.

3.8. Do fitness je zakázán vstup osobám, které jsou pod vlivem alkoholu, omamných, psychotropních nebo jiných návykových látek a dále osobám, které jsou z jiných důvodů zjevně nezpůsobilé využívat služby fitness, aniž by tím ohrožovaly životy, zdraví, majetek nebo nerušené užívání fitness jinými zákazníky (například osob ve špinavém a páchnoucím oblečení apod.).

3.9. Zákazník bere na vědomí, že prostory JJGym jsou monitorovány kamerovým systémem.


4. Povinnosti zákazníků

4.1. Při využívání služeb fitness je zákazník povinen:

4.1.1. Používat sportovní oblečení a vhodnou (tj. čistou a pevnou) obuv.

4.1.2. Z hygienických důvodů mít s sebou ručník a používat jej při využívání všech služeb fitness. Zákazník nesmí z hygienických důvodu připustit kontakt holé pokožky (kromě plochy dlaní) nebo propoceného oblečení s posilovacími stroji, nástroji a náčiním fitness, a proto vždy používat ručník.

4.1.3. Používat posilovací stroje, nástroje a náčiní vždy šetrně a v souladu s účelem, pro nějž jsou vyrobeny, a správným způsobem jejich užívání

4.1.4. Před použitím posilovacího stroje, nástroje nebo náčiní se přesvědčit, zda nejeví známky poškození či vady bránící jejich užití a v případě zjištění vady tuto neprodleně hlásit emailem a až do vyřešení takový posilovací stroj, nástroj nebo náčiní nepoužívat

4.1.5. Uklidit použité nástroje a náčiní na místo k tomu určené (stojany, držáky apod.)

4.1.6. Při cvičení dbát pokynů instruktora nebo fitness trenéra

4.1.7. Uklízet odpadky do odpadkového koše

4.1.8. Při odchodu z fitness vyprázdnit šatní skříňku a nechat ji odemčenou

4.2. Při využívání služeb fitness zákazník nesmí:

4.2.1. Využívat vygenerovaný osobní kód pro vstup do prostor posilovny pro více osob.

4.2.2. Vodit do fitness zvířata

4.2.3. Vnášet do prostor fitness zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku provozovatele, zákazníků nebo třetích osob

4.2.4. Kouřit

4.2.5. Manipulovat v prostorách fitness s otevřeným ohněm

4.2.6. Používat alkohol, omamné, psychotropní nebo jiné návykové látky

4.2.7. Znečišťovat prostory fitness např. pliváním, odhazováním žvýkaček, papírů a odpadků, užíváním nevhodných kosmetických prostředků

4.2.8. Vcházet do prostor určených výhradně pro opačné pohlaví

4.2.9. Odnášet z fitness hygienické prostředky nebo vybavení fitness

4.2.10. Jakkoliv poškozovat vybavení fitness

4.2.11. Rušit při cvičení svým chováním ostatní zákazníky nebo personál

4.2.12. Fotografovat, filmovat, natáčet a pořizovat jakékoliv zvukové nebo obrazové záznamy prostor fitness bez předchozího souhlasu provozovatele nebo personálu.

4.3. Pokud zákazník porušuje tento provozní řád je provozovatel oprávněn zákazníka vyzvat, aby od závadného jednání upustil nebo opustil prostory fitness, a to bez náhrady za již zaplacenou cenu služeb. Pokud tak zákazník neučiní, může být z prostor fitness vykázán, a to případně i za asistence příslušníků obecní policie nebo Policie České republiky. Pokud zákazník prokazatelně zneužije svůj osobní kód pro vstup pro více osob bude po něm vyžadována pokuta ve výši 10000,- Kč.


5. Osobní bezpečnost a ochrana majetku

5.1. Každý zákazní vstupem do fitness prohlašuje a potvrzuje, že je mu znám jeho osobní a zdravotní stav a všechna zdravotní omezení, která mu nebrání ve využívání služeb fitness. Za zdravotní stav zákazníků nenese společnost žádnou odpovědnost.

5.2. Každý zákazník je povinen chovat se ve fitness tak, aby dbal o vlastní bezpečnost a ab svým chováním neohrožoval bezpečnost, draví, životy nebo majetek jiných osob. V této souvislosti je zákazník zejména povinen využívat nástroje a náčiní v rámci fitness jen tomu účelu a tím způsobem, jakým mají být tyto nástroje a náčiní využívány. Pokud zákazník správný způsob a účel užití nástroje nebo náčiní nezná, je povinen dotázat se personálu a postupovat dle jeho pokynů.

5.3. Pokud se zákazník zraní, stane se mu úraz nebo je mu nevolno, případně pokud se totéž v jeho přítomnosti stane třetí osobě, je zákazník povinen toto oznámit provozovateli a dále postupovat podle pokynů provozovatele nebo v případě nutnosti volat linku 155.

5.4. Každá zákazník zodpovídá za svůj zdravotní stav a fyzické předpoklady před vstupem do studia a pobytu v něm. Nese za něj plnou zodpovědnost.

6. Povinnost provozovatele k náhradě škody

6.1. Provozovatel neručí za vzniklou škodu na odložených věcech.

6.2. Provozovatel upozorňuje zákazníky, že neprovozuje žádné hlídané ani nehlídané parkoviště v souvislosti s fitness. Veškeré parkovací plochy přilehlé k fitness patří jiným vlastníkům a provozovatelům a společnost není povinna hradit jakoukoliv škodu, která na takových parkovacích plochách vznikne na dopravních prostředcích zákazníků.

6.3. Provozovatel je povinen nahradit škodu pouze v případech, kdy tak stanoví občanský zákoník nebo jiný právní předpis. Provozovatel nepřebírá žádná rizika nad rámec právních předpisů. Provozovatel není zejména povinen nahradit škodu nebo újmu, která zákazníku vznikne v důsledku porušení tohoto provozního řádu, jiných pokynů personálu, nesprávného užití nástrojů a náčiní ve fitness nebo přeceněním vlastních sil.


7. Závěrečná ustanovení

7.1. Odpovědným vedoucím fitness je společnost WalKo s.r.o.  zatoupeno Janem Knoblochem

7.2. Tento provozní řád nabývá platnosti 1. 1. 2023.

7.3. Tento provozní řád může být provozovatelem kdykoliv jednostranně změněn.

7.4. Pro zákazníky je tento provozní řád závazný vždy ve znění dostupném ve fitness k datu návštěvy fitness.

7.5. Tento provozní řád se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

WalKo s.r.o., provozovatelVložte svůj text...